Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Company of Angels
1. Algemeen
Deelnemers van evenementen, opleidingen en workshops kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
Company of Angels organiseert opleidingen en workshops onder de namen Horses & Hearts en Everland.
2. Definities
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Company of Angels en Deelnemer van opleidingen en workshops (hierna te noemen:’Deelnemer’).
 Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding of workshop deelneemt.
3. Totstandkoming overeenkomst
Opleidingen:
De overeenkomst voor een opleiding komt tot stand door de aanmeldingsprocedure via de mail te hebben gevolgd: “Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een bevestigingsmail met vermelding van:
 naam deelnemer
 de specifieke opleiding
 data van de opleiding
 prijs van de opleiding
 Na ontvangst van een ondertekende deelnamebevestiging van de deelnemer aan Company of Angels via Post/Mail/Fax is de deelname definitief.
 Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
Workshops:
De overeenkomst voor een workshop komt tot stand:
 oor de aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd: “Na aanmelding via de website of directe mail krijgt de Deelnemer direct een bevestigingsmail en hiermee is de deelname definitief.
 Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
4. Wachtlijst
Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
Geenrodestraat 8
3560 Meldert-Lummen
België
Telefoon : 06 46402235
sannastelloo@gmail.com
5. Onderbreking opleiding
 Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 Wanneer een deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.
6. Afbreken opleiding
 Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van twee blokken méér dan de genoten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten.
 Afbreken kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bij ziekte, overlijden van een naaste, of andere onmogelijkheden. Aangetoond middels officiele berichten. Op eigen initiatief stoppen met het volgen van de lessen zonder overleg geeft geen recht op retour van lesgelden.
 Termijnbetalingen worden in eenmaal gefactureerd bij afbreken van de opleiding.
7. Annulering opleiding
 Annulering van een opleiding dient schriftelijk aan Company of Angels te gebeuren.
 Bij vervanging van de ingeschreven cursist worden geen kosten in rekening gebracht.
 Bij annulering van 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 Bij annulering binnen 1 week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 100% van de cursusprijs.
 Na ontvangst van de schriftelijke annulering gaan wij in onderling overleg na of deelname aan de opleiding kan worden doorgeschoven naar een andere/volgende opleiding.
8. Betalingen
 Company of Angels brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet de Deelnemer tenminste 10% van de totale opleidingskosten betaald hebben.
 De faktuur dient voor aanvang van de opleiding volledig voldaan te zijn.
 Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.
Geenrodestraat 8
3560 Meldert-Lummen
België
Telefoon : 06 46402235
sannastelloo@gmail.com
9. Annulering Workshops
 Annulering tot 4 weken voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.
 ij het niet kunnen deelnemen door waarwegende priv omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.
10. Eigendom
 Het auteursrecht op de door Company of Angels uitgegeven brochures, werkboeken, sheets, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Company of Angels, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Company of Angels zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Company of Angels berust uitsluitend bij Company of Angels.
 Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.
11. Aansprakelijkheid
 Company of Angels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Company of Angels is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.
 Company of Angels is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
 Elke aansprakelijkheid van Company of Angels voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.
 Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Company of Angels in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden.